സൂറ

سورة മുതഫിഫീന്
بصوت القارئ യാസര് അല് ഫീല്കാവീ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്