സൂറ

അദ്ധ്യായം
ഖാരിഇന്റെ ശബ്ദത്തില്‍
രിവായത്ത്
നിര്‍ത്തുക
പ്ലേ ചെയ്യുക
ഡൗൺലോഡ്