സൂറ

سورة അലഖ് - آية 17
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
فَلۡيَدۡعُ نَادِيَهُۥ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്