സൂറ

سورة അലഖ് - آية 4
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്