സൂറ

سورة നംല്‌
بصوت القارئ ജമാല് ഷാകിര് അബ്ദുള്ളാ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്