സൂറ

سورة സബഅ്‌
بصوت القارئ ഇബ്റാഹീം അല് ജിബ്രീന്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്