സൂറ

سورة തഹ് രീം
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് അല് ഹൈദാന്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്