സൂറ

سورة അഅ്റാഫ്
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് അല് മുന്ഷിദ്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്