സൂറ

سورة ഹജ്ജ്
بصوت القارئ അബ്ദുല്ല അല് മത് റൂദ്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്