സൂറ

سورة ഖാരിഅ
بصوت القارئ മഅമ്മര് അല് ഇന്തോനേഷീ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്