സൂറ

سورة ത്വാരിഖ്
بصوت القارئ ഖാലിദ് അല് ഖഹ്ത്വാനി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്