റേഡിയോ

 • ---Amazing short Recitations----
 • --Quran Tafseer---
 • -إذاعة صور من حياة الصحابة رضوان الله عليهم--
 • -المختصر في تفسير القرآن الكريم--
 • -പൊതു റേഡിയോ--
 • -ഭക്തി നിർഭരമായ പാരായണം--
 • -സൂറ അൽ-ബഖറ - അനേകം പാരായകർ--
 • Nasser Almajed- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • Pustaka,audio,Quran,Quran,MP3,Hitham,Aljadani- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • Pustaka,audio,Quran,Quran,MP3,അബ്ദുല്ലാ,അല്,ബുഐജാന്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • Radio Abdulrahman Alshahhat- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • Radio Mohammed Al-Amin Qeniwa- നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്
 • Radio Muhammad Abu Sneina- നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്
 • أذكار الصباح-
 • أذكار المساء-
 • إذاعة آيات السكينة- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • إذاعة الرقية الشرعية-
 • إذاعة الفتاوى العامة-
 • إذاعة تكبيرات العيد-
 • إذاعة محمد أيوب - قراءة متميزة-- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • عبدالعزيز سحيم- നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്
 • في ظلال السيرة النبوية - 400 حلقة عن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم-
 • كتاب الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى الشيخ الإمام ابن باز - رحمه الله-
 • അക് റം അല് അല്ലാഖീ- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അദ്ദൌകാലീ മുഹമ്മദ് ആലം- നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്
 • അബൂബക്കര് അഷാതിരീ - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദു റഷീദ് സൂഫി- ഹംസയില് നിന്നുള്ള ഖലഫിന്റെ നിവേദനം
 • അബ്ദു റഷീദ് സൂഫി- അബു ഉമറില് നിന്നുള്ള സൂസിയുടെ നിവേദനം
 • അബ്ദു റഹ് മാന് അസുദേസ്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദു റഹ്‌മാൻ അൽ മാജിദ്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദുല് അസീസ് അല് അഹ്മദ്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദുല് ബാരി അല്സുബൈതീ- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദുല് ബാരി മുഹമ്മദ്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദുല് ബാസിത്ത് അബ്ദു സമദ്- നിലവിലുള്ള ഖുര്ആന്
 • അബ്ദുല് ബാസിത്ത് അബ്ദു സമദ്- നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്
 • അബ്ദുല് ബാസിത്ത് അബ്ദു സമദ്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് ഒബേകാന്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് കാസിം- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് ഹാരിസി- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദുല് വദൂദ് ഹനീഫ്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദുല് ഹാദി അഹ്മദ് കനാകരി- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദുല്ല അല് കന്ദറീ- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദുല്ല അല് ഖയ്യാത്ത്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദുല്ല അല് ബസ്ഫര്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദുല്ല അല് മത് റൂദ്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദുല്ല അവദ് അല് ജുഹനി- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദുള്ള അൽ ഖലഫ്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അബ്ദുള്ള അൽ മൂസ - റേഡിയോ- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അലി അല് ഹനീഫീ- നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്
 • അലി ജാബിര്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അലി ബ്നു അബ്ദു റഹ്മാന് അല് ഹനീഫീ- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അലി ഹജ്ജാജ് അസുവൈസി- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അല് ഉയൂന് അല് കൂഷീ- നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്
 • അല് ഖാരീ യാസീന്- നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്
 • അസ്സീന് മുഹമ്മദ് അഹ് മദ്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അഹ് മദ് അലി അല് അജമി- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അഹ് മദ് നുഐനിഅ്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അഹ് മദ് സ്വാബിര്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അഹ്മദ് അല് ഹുവാഷി- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അഹ്മദ് ആമിര്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അഹ്മദ് ഖുളര് അത്വറാബല്സീ- നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്
 • അഹ്മദ് ത്വറാബല്സീ- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • അഹ്‌മദ് ദീബാൻ- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • ആദില് കല്ബാനി- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • ആദില് റയ്യാന്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • ഇബ്റാഹീം അദ്ദൌസരീ- നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്
 • ഇബ്റാഹീം അബ്കര്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • ഇബ്റാഹീം അല് അഖ്ളര്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • ഇമാദ് സുഹൈര് ഹാഫിള്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • ഉമര് അല് ഖസാബിരീ- നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്
 • ഖലീഫത്തുല് ത്വുനൈഈ- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • ഖാലിദ് അബ്ദുല് കാഫി- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • ഖാലിദ് അല് ഖഹ്ത്വാനി- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • ഖാലിദ് അല് മുഹന്ന- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • ജംആന് അല് ഉസൈമീ- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • ജമാല് ഷാകിര് അബ്ദുള്ളാ- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • തൌഫീഖ് അസ്സ്വാഇഅ് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • ത്വാരിഖ് അബ്ദുല് ഗനി ദഊബ്- നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്
 • നബീല് റിഫാഈ- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • നാസർ അൽ ഉസ്‌ഫൂർ- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • നിഹമ ഹസ്സാന്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • ഫാതിഹ് മുഹമ്മദ് സുബൈര്- അബൂ അംറില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം
 • ഫാരിസ് ഉബാദ്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • ബന്തര് ബലീല- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മഷാരീ അഫാസി- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മഹമൂദ് അലീ ബന്ന- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മഹമൂദ് അലീ ബന്ന- നിലവിലുള്ള ഖുര്ആന്
 • മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ- നിലവിലുള്ള ഖുര്ആന്
 • മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ- നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്
 • മഹമൂദ് റിഫാഈ- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മഹമൂദ് ശൈമീ- കസാഇയില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം
 • മാജിദ് സാമില്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മാഹിര് മുഐഖിലി- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മാഹിര് ഷഖാശീരീ- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മിഫ്താഹ് അല് സ്വല്ത്വനീ- അബൂ അംറില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം
 • മിഫ്താഹ് അല് സ്വല്ത്വനീ- കസാഇയില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം
 • മിഫ്താഹ് അല് സ്വല്ത്വനീ- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മിഫ്താഹ് അല് സ്വല്ത്വനീ- ഇബ്നു ആമിറില് നിന്ന് ദക്വാനിന്റെ നിവേദനം
 • മുഈള് അല് ഹരിസീ- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മുസ്തഫ ഇസ്മാഈല്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മുസ്തഫ റഗദ് അല് ഗാവീ- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മുസ്തഫ ലാഹനീ- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മുഹമമദ് അബ്ദുല് കരീം- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മുഹമമദ് അബ്ദുല് കരീം- അബൂബക്കര് അസ്ബഹാനിയില് നിന്നുള്ള മാര്ഗ്ഗത്തിലൂടെ നാഫിഇല് നി്ന്നുള്ള നിവേദനം
 • മുഹമ്മദ് അബദുല് ഹകീം സഈദ് അല് അബ്ദുല്ല- ഇബ്നു കസീറില് നിന്നും ഖൻബിലും ബസ്സിയും ഉദ്ധരിക്കുന്നത്
 • മുഹമ്മദ് അബദുല് ഹകീം സഈദ് അല് അബ്ദുല്ല- കസാഇയില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം
 • മുഹമ്മദ് അയ്യൂബ്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മുഹമ്മദ് അല് ഹൈദാന്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മുഹമ്മദ് ഉസ്മാന്ഖാന്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മുഹമ്മദ് ജിബ്രീല് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മുഹമ്മദ് റഷാദ് ഷരീഫ്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ് അല് മിന്ഷാവീ- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ് അല് മിന്ഷാവീ- നിലവിലുള്ള ഖുര്ആന്
 • മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് ആലം ഷാ- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മൂസാ അല് ഖത്താമി- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • മൂസാ ബിലാല്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • യഹ് യാ ഹവ്വ- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • യാസര് ഖുറഷീ- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • യാസര് ദൌസരീ- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • യാസര് മസ്റൂഈ- റുവൈസ് വറൂഹ് എന്നിവരില് നിന്നുദ്ധരിക്കുന്ന യഹഖൂബ് ഹള്റമിയുടെ ഖുര്ആന് പാരായണം
 • യൂസുഫ് ബ്ന് നൂഹ് അഹ്മദ്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • യൂസുഫ് ഷുവൈഈ- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • വലീദ് അന്നാഇഹീ- അബൂ നഷീത്വ് വഴി നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്
 • ഷീര്സാദ് അബ്ദു റഹ്മാന് ത്വാഹിര്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • സഅദ് അല് ഗാംദീ- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • സഊദ് ശുറൈം- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • സകീ ദഗസ്താനി- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • സയ്യിദ് റമദാന്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • സഹല് യാസീന്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • സ്വലാഹ് അല് ബുദൈര്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • സ്വലാഹ് അല് ഹാഷിം - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • സ്വലാഹ് ഖാത്വിര്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • സ്വലിഹ് ഹബ്ദാന്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • സ്വാബിര് അബ്ദുല് ഹകം- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • ഹനീ റിഫാഈ- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • ഹാതിം ഫരീദ് അല് വാഇറ്- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്
 • ഹൈഥം ജദ്ആനി- ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്