സൂറ

سورة ഫാത്വിര്
بصوت القارئ റളിയ്യ അബ്ദു റഹ്മാന്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്