സൂറ

سورة ഫുര്‍ഖാന്‍
بصوت القارئ സ്വലാഹ് അല് ബുദൈര്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്