സൂറ

سورة സ്വഫ്
بصوت القارئ അബ്ദുല് ബാരി അല്സുബൈതീ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്