സ്വാലിഹ് ആലു ത്വാലിബ് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്