അബ്ദുല് അസീസ് സഹ്റാനി - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്