സൂറ

سورة സ്വാദ്
بصوت القارئ അബ്ദുല് അസീസ് സഹ്റാനി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്