അബ്ദുല്ലാ അല് ബുറൈമി - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്