Surah

سورة สูเราะฮฺ อัล-ห๊ากเกาะฮฺ
بصوت القارئ วะลีด อัน-นาอิฮีย์
برواية ริวายะฮฺ กอลูน จาก นาฟิอฺ ด้วยสายรายงานของ อบี นชีฎ