แผนผังเว็บไซต์

บ้าน

เกี่ยวกับเรา

การประยุกต์ใช้งาน

API

ติดต่อเรา

ถ่ายทอดสดวิดีโอ

เรียกดูอัลกุรอาน

ถ้ำโซระ

วิทยุ

ผู้อ่าน

อิบรอฮีม อัล-อัคฎ็อรฺ

อิบรอฮีม อัล-ญิบรีน

อิบรอฮีม อัล-อะสีรีย์

อบู บักรฺ อัช-ชาฏิรีย์

อะห์มัด บิน อะลีย์ อัล-อัจญ์มีย์

อะห์มัด อัล-หะวาชีย์

อะห์มัด สุอูด

อะห์มัด ศอบิรฺ

อะห์มัด นุอัยนิอฺ

อักร็อม อัล-อะลากุมีย์

อัล-หุสัยนีย์ อัล-อัซซาซีย์

อิดรีส อับกัรฺ

อัซ-ซัยนฺ มุหัมมัด อะห์มัด

อัล-กอรี ยาสีน

อัล-อัชรีย์ อิมรอน

อัล-อุยูน อัล-กูชีย์

เตาฟีก อัศ-ศอยิฆ

ญะมาล ชากิรฺ อับดุลลอฮฺ

หะมัด อัด-ดัฆรีรีย์

คอลิด อัล-ญะลีล

คอลิด อัล-เกาะห์ฏอนีย์

คอลิด อับดุลกาฟีย์

คอลิด อัล-วุฮัยบีย์

เคาะลีฟะฮฺ อัฏ-เฏาะนีญีย์

ดาวูด หัมซะฮฺ

เราะชีด อิฟรอด

เราะชีด บัลอาลียะฮฺ

ซะการียา หะมามะฮฺ

สะอัด อัล-ฆอมิดีย์

สุอูด อัช-ชุเรม

สะฮ์ลฺ ยาสีน

ซะกีย์ ดาฆ็อสตานีย์

ซามีย์ อัล-หะสัน

ซามีย์ อัด-เดาสะรีย์

สัยยิด เราะมะฎอน

ชะอฺบาน อัศ-ศ็อยยาด

ชีเราะซาด อับดุรเราะห์มาน ฏอฮิรฺ

ศอบิรฺ อับดุลหะกัม

ศอลิหฺ อัศ-ศอฮูด

ศอลิหฺ อาล ฏอลิบ

ศอลิหฺ อัล-ฮับดาน

เศาะลาหฺ อัล-บุดัยรฺ

เศาะลาหฺ อัล-ฮาชิม

เศาะลาหฺ อัล-ฮาชิม

เศาะลาหฺ บู คอฏิรฺ

อาดิล ร็อยยาน

อับดุลบารีย์ อัษ-ษุบัยตีย์

อับดุลบารีย์ มุหัมมัด

อับดุลบาสิฏ อับดุศเศาะมัด

อับดุลบาสิฏ อับดุศเศาะมัด

อับดุลบาสิฏ อับดุศเศาะมัด

อับดุรเราะห์มาน อัส-สุดัยสฺ

อับดุลอะซีซ อัล-อะห์มัด

อับดุลอะซีซ อัซ-ซะฮฺรอนีย์

อับดุลลอฮฺ อัล-บุเรมีย์

อับดุลลอฮฺ อัล-บุอัยญาน

อับดุลลอฮฺ อัล-มัฏรูด

อับดุลลอฮฺ บัศฟัรฺ

อับดุลลอฮฺ ค็อยยาฏ

อับดุลลอฮฺ เอาว๊าด อัล-ญุฮะนีย์

อับดุลลอฮฺ ฆ็อยลาน

อับดุรเราะชีด ศูฟีย์

อับดุรเราะชีด ศูฟีย์

อับดุลมุหฺสิน อัล-หาริษีย์

อับดุลมุหฺสิน อัล-กอสิม

อับดุลมุหฺสิน อัล-อัสกัรฺ

อับดุลมุหฺสิน อัล-อุบัยกาน

อับดุลฮาดี อะห์มัด กะนากิรีย์

อับดุลวะดูด หะนีฟ

อับดุลวะลีย์ อัล-อัรกานีย์

อะลีย์ อบู ฮาชิม

อะลีย์ บิน อับดุรเราะห์มาน อัล-หุซัยฟีย์

อะลีย์ ญาบิรฺ

อะลีย์ หัจญ์ญาจญ์ อัส-สุวัยสีย์

อิมาด ซุเฮรฺ หาฟิซฺ

อุมัรฺ อัล-เกาะซาบิรีย์

ฟาริส อับบาด

ฟะฮัด อัล-อุตัยบีย์

ฟะฮัด อัล-กันดะรีย์

เฟาวาซฺ อัล-กะอฺบีย์

ลาฟีย์ อัล-อูนีย์

นาศิรฺ อัล-กุฏอมีย์

นะบีล อัร-ริฟาอีย์

นิอฺมะฮฺ อัล-หัสสาน

ฮานีย์ อัร-ริฟาอีย์

วะลีด อัด-ดุลัยมีย์

วะลีด อัน-นาอิฮีย์

ยาสิรฺ อัด-เดาสะรีย์

ยาสิรฺ อัล-กุร็อยชีย์

ยาสิรฺ อัล-ฟัยละกาวีย์

ยาสิรฺ อัล-มัซรูอีย์

ยะห์ยา หะวา

ยูสุฟ อัช-ชุวัยอีย์

มาญิด อัล-อะนะซีย์

มาลิก ชัยบะตุล หัมด์

มาฮิรฺ อัล-มุอัยกิลีย์

มาฮิรฺ อัล-มุอัยกิลีย์

มุหัมมัด อัล-อัยรอวีย์

มุหัมมัด อัล-บัรรอก

มุหัมมัด อัล-ฏ็อบลาวีย์

มุหัมมัด อัล-ลุหัยดาน

มุหัมมัด อัล-มุหัยสินีย์

มุหัมมัด อัยยูบ

มุหัมมัด ศอลิหฺ อาลิม ชาฮฺ

มุหัมมัด ญิบรีล

มุหัมมัด ศิดดีก อัล-มินชาวีย์

มุหัมมัด ศิดดีก อัล-มินชาวีย์ อัล

มุหัมมัด ศิดดีก อัล-มินชาวีย์ อัล

มุหัมมัด อับดุลกะรีม

มุหัมมัด อับดุลหะกีม สะอีด อัล-อับดุลลอฮฺ

มุหัมมัด อับดุลหะกีม สะอีด อัล-อับดุลลอฮฺ

มะห์มูด เคาะลีล อัล-หุเศาะรีย์

มะห์มูด เคาะลีล อัล-หุเศาะรีย์

มะห์มูด เคาะลีล อัล-หุเศาะรีย์

มะห์มูด อะลีย์ อัล-บันนา

มะห์มูด อะลีย์ อัล-บันนา

มะชารีย์ อัล-อัฟฟาสีย์

มะชารีย์ อัล-อัฟฟาสีย์ อัด

มุศตอฟา อิสมาอีล

มุศตอฟา อัล-ลาฮูนีย์

มุศตอฟา เราะอฺด์ อัล-อะซาวีย์

มะอฺมัรฺ อัล-อินโดนีซีย์

มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์

มาญิด อัซ-ซามิล

มาฮิรฺ ชะคอชีรู

มุหัมมัด อัล-มุนชิด

มะห์มูด อัช-ชัยมีย์

ยาสิรฺ สะลามะฮฺ

อัคยัล อับดุลหัยย์ รุวา

อุสตาซ ซัมรี

คอลิด อัล-มิฮฺนา

อาดิล อัล-กัลบานีย์

มูซา บิลาล

หุเสน อาล อัช-ชัยคฺ

หาติม ฟะรีด อัล-วาอิรฺ

อิบรอฮีม อัล-ญุรมีย์

มะห์มูด อัร-ริฟาอีย์

นาศิรฺ อัล-อุบัยดฺ

วาศิล อัล-มุซน์

อับดุลบารีย์ มุหัมมัด

อิบรอฮีม,อัด-เดาสะรีย์

มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์

ญัมอาน อัล-อุศ็อยมีย์

มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์

เราะฎิยะฮฺ อับดุรเราะห์มาน

เราะกียะฮฺ ซูลูนัก

ซาบีนะฮฺ มามัต

ซีดีน อับดุรเราะห์มาน

อับดุลเฆาะนีย์ อับดุลลอฮฺ

อับดุลลอฮฺ ฟะฮฺมีย์

มุหัมมัด อัล-หาฟิซ

มุหัมมัด หัฟศฺ อะลีย์

มุหัมมัด ค็อยรุนนูรฺ

ยูสุฟ บิน นูห์ อะห์มัด

ญะมาลุดดีน อัซ-ซัยละอีย์

มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์

มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์

มุอีฎ อัล-หาริษีย์

มุหัมมัด เราะชาด อัช-ชะรีฟ

อะห์มัด อัฏ-เฏาะรอบะลุสีย์

อับดุลลอฮฺ อัล-กันดะรีย์

อะห์มัด อามิรฺ

อิบรอฮีม อัส-สะอฺดาน

อะห์มัด อัล-หุซัยฟีย์

มุหัมมัด อุษมาน ข่าน

ยูสุฟ อัด-ดุฆูช

อัด-ดูกาลีย์ มุหัมมัด อัล-อาลิม

วัชยารฺ หัยดัร อัรบีลีย์

มุหัมมัด อับดุลกะรีม

อัล-ฟาติหฺ มุหัมมัด อัซซุบัยรฺ

ฎอริก อับดุลฆอนิย์ ดะอูบ ริวายะฮฺ

อุษมาน อัล-อันศอรีย์

บันดัร บุลัยละฮฺ

คอลิด อัชชุร็อยมีย์

วดีอฺ อัล-ยุมนีย์

เราะอฺด์ อัล-กุรดีย์

อับดุรเราะห์มาน อัล-อูสีย์

คอลิด อัล-ฆอมิดีย์

เราะมะฎอน ชุกูร

อับดุลลอฮฺ อัล-มูซา

มุหัมมัด เคาะลีล อัล-กอรีอ์

รอมี อัด-ดะอีส

ฮัซซาอฺ อัล-บะลูชีย์

อิบรอฮีม อัด-เดาสะรีย์

อับดุรเราะห์มาน อัล-มาญิด

ซัลมาน อัล-อุตัยบีย์

มุหัมมัด ริฟอัต

อับดุลลอฮฺ อัล-มูซา

อับดุลลอฮฺ อัล-เคาะลัฟ

มันศูร อัส-สาลิมีย์

เศาะลาห์ มุศ็อลลี

คอลิด อัช-ชาริค

นาศิร อัล-อุศฟูร

Ahmed Al-Swailem

Islam Sobhi

Bader Alturki

Hitham Aljadani

Nasser Almajed

ห้องสมุดเสียงกุรอาน,MP3,คัมภีร์กุรอาน,ห้องสมุดเสียงกุรอาน,MP3,คัมภีร์กุรอาน,มะชารีย์,อัล-อัฟฟาสีย์

Mohammad Albukheet

Saad Almqren

Ahmad Al Nufais

Omar Al Darweez

reciter title

Younes Souilass

อะห์มัด อัฏ-เฏาะรอบะลุสีย์

Ahmad Deban

เราะชีด บัลอาลียะฮฺ

อะลีย์ อัล-หุซัยฟีย์

อับดุรเราะชีด ศูฟีย์

Abdullah Kamil

reciter title

بيشه وا قادر الكردي

reciter title

reciter title

Nadhir Al-Maliki

Ahmad Deban

reciter title

reciter title

reciter title

reciter title

reciter title

Mahmoud Abdul Hakam

reciter title

reciter title

Abdulelah bin Aoun

reciter title

reciter title

Abdullah Bukhari

reciter title

reciter title

reciter title

ِِAbdulaziz Alturki

reciter title

Abdullah Abdal

reciter title

อับดุลลอฮฺ อัล-มูซา

مروان العكري

มุศตอฟา อิสมาอีล

أحمد عيسى المعصراوي

Ahmad Issa Al Masaraawi

Ibrahim Kshidan

Hashim Abu Dalal

Fouad Alkhamery

Sayed Ahmad Hashemi

Khalid Mohammadi

عكاشة كميني

Saleh Alshamrani

Mal-Allah Abdulrhman Aljaber

Salman Alsadeiq

Hasan Saleh

أحمد ديبان

Abdulrahman Alshahhat

Issa Omar Sanankoua

علي عبدالرحمن الحذيفي

Haroon Baqai

Saleh Alquraishi

reciter title

أحمد ديبان

أحمد ديبان

أحمد ديبان

أحمد ديبان

أحمد ديبان

reciter title

Anas Alemadi

Abdulmalik Alaskar

Hicham Lharraz

عبدالكريم الحازمي

reciter title

reciter title

วิดีโออัลกุรอาน

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - มาฮิรฺ อัล-มุอัยกิลีย์

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - Haitham Aldukhain

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - มันศูร อัส-สาลิมีย์

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - มุหัมมัด ศิดดีก อัล-มินชาวีย์

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - ซัลมาน อัล-อุตัยบีย์

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - ชีเราะซาด อับดุรเราะห์มาน ฏอฮิรฺ

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - วดีอฺ อัล-ยุมนีย์

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - มาฮิรฺ อัล-มุอัยกิลีย์

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - คอลิด อัล-ฆอมิดีย์

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - Nasser Almajed

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - بندر نعمان

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - ยาสิรฺ อัด-เดาสะรีย์

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - أحمد نصر

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - อับดุลลอฮฺ อัล-เคาะลัฟ

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - ห้องสมุดเสียงกุรอาน,MP3,คัมภีร์กุรอาน,เศาะลาหฺ,บู,คอฏิรฺ

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - อับดุลบาสิฏ อับดุศเศาะมัด

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - อบู บักรฺ อัช-ชาฏิรีย์

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - สะอัด อัล-ฆอมิดีย์

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - อับดุลลอฮฺ อัล-มูซา

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - สุอูด อัช-ชุเรม

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - คอลิด อัล-เกาะห์ฏอนีย์

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - อาดิล ร็อยยาน

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - อับดุลลอฮฺ เอาว๊าด อัล-ญุฮะนีย์

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - ศอลิหฺ อัศ-ศอฮูด

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - ศอลิหฺ อัล-ฮับดาน

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - อับดุรเราะห์มาน อัล-มาญิด

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - عبدالرحمن السلمي

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - อับดุลอะซีซ อัซ-ซะฮฺรอนีย์

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - นาศิร อัล-อุศฟูร

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - มุหัมมัด อัล-ลุหัยดาน

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - อับดุลลอฮฺ บัศฟัรฺ

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - อะห์มัด บิน อะลีย์ อัล-อัจญ์มีย์

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - อับดุรเราะห์มาน อัส-สุดัยสฺ

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - อับดุลมุหฺสิน อัล-หาริษีย์

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - عبدالعزيز العيدان

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - عبدالله الحارثي

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - อะลีย์ บิน อับดุรเราะห์มาน อัล-หุซัยฟีย์

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - عمر النبراوي

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - ฟาริส อับบาด

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - محمد النقيدان

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - มุหัมมัด อัยยูบ

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - คอลิด อัล-มิฮฺนา

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - منصور الزهراني

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - نايف السالم

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - وليد السعيدان

نفحات إيمانية - อับดุลลอฮฺ อัล-มูซา

نفحات إيمانية - มาฮิรฺ อัล-มุอัยกิลีย์

نفحات إيمانية - صالح الأنصاري

نفحات إيمانية - أحمد النويصري

نفحات إيمانية - อับดุลลอฮฺ อัล-มูซา

نفحات إيمانية - อับดุลลอฮฺ อัล-มูซา

نفحات إيمانية - ฮัซซาอฺ อัล-บะลูชีย์

نفحات إيمانية - อับดุลลอฮฺ ฆ็อยลาน

نفحات إيمانية - คอลิด อัล-ญะลีล

نفحات إيمانية - ยาสิรฺ อัด-เดาสะรีย์

نفحات إيمانية - เราะอฺด์ อัล-กุรดีย์

نفحات إيمانية - อับดุรเราะห์มาน อัส-สุดัยสฺ

نفحات إيمانية - Omar Al Darweez

نفحات إيمانية - ห้องสมุดเสียงกุรอาน,MP3,คัมภีร์กุรอาน,เศาะลาหฺ,บู,คอฏิรฺ

نفحات إيمانية - อับดุลลอฮฺ อัล-มูซา

نفحات إيمانية - عبدالبديع غيلان

نفحات إيمانية - บันดัร บุลัยละฮฺ

نفحات إيمانية - محمد كمال هاشم

نفحات إيمانية - ยาสิรฺ อัด-เดาสะรีย์

نفحات رمضانية - บันดัร บุลัยละฮฺ

نفحات رمضانية - عبدالحكيم الصافي