മുഹമ്മദ് റഫ്അത്ത് - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്